Strona Główna

  Zakład Wodociągów i Kanalizacj sp. z o.o. ZWiK Spółka z o.o. w Barczewie działa na terenie Miasta i Gminy Barczewo i eksploatuje: W zakresie wody

 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym  w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
 2. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody oraz funkcjonowania przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności powinna być wniesiona przez Odbiorcę usług niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia.
 3. Reklamacje powinny zawierać:

1)    imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,

2)     przedmiot reklamacji,

3)     uzasadnienie,

4)    informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Z eksploatacji wyłączone są i przeznaczone do sprzedaży następujące stacje: 1. Kronówko – styczeń 2007 2. Kaplityny – 15 lipca 2010 3. Krupoliny – 22 lipca 2010 4. oraz Dadaj – 7 marca 2011, przeznaczony na własne cele Spółki


W zakresie kanalizacji

 • oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3
 • sieci kanalizacji sanitarnej w tym kolektor K8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 79,23 km
 • Przepompownie
  • Barczewo centralna
  • Wrócikowo
  • Ruszajny Zatorze, P1, P2 i P3
  • Łęgajny centralna, GO Łęgajny i przy stacji Falko
  • Wójtowo centralna P1, przy restauracji HIERMAN, Sosnowa, Nowy Dom, P2 i P3
  • Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonuje usługi dla ludności, polegające na: wydawaniu warunków technicznych, uzgadnianiu projektów technicznych, odbiorze przyłączy i sieci wod-kan, budowie przyłączy i sieci wodociągowych.


Zatrudnienie: Spółka zatrudnia 22 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Obsługę administracyjną Spółki stanowi 9 osób, pozostałe osoby to pracownicy fizyczni, którzy zatrudnieni są w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków, ujęciach wody w mieście i na wsiach oraz brygadach awaryjno-remontowych – 13 osób na pełnym etacie.

Prezes Zarządu

Pracownik fizyczny

Pracownik administracyjno-biurowy

Maszynista urządzeń oczyszczalni mechaniczno – biologicznej – maszynista stacji pomp Główna księgowa
Konserwator wodno-kanalizacyjny Specjalista ds. ochrony środowiska
Maszynista stacji pomp – Elektryk Specjalista ds. finansowych
Konserwator wodno-kanalizacyjny – Kierowca Specjalista ds. biurowo-administracyjnych
Konserwator wodno-kanalizacyjny – inkasent Kasjer / windykator

Pracownik inżynieryjno – techniczny

Kierownik

Pozostali pracownicy

Inkasent