Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U.2015.139 tekst jednolity z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie ogłasza zatwierdzoną Uchwałą nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 maja 2015 r. taryfę zawierającą ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo. Taryfa obowiązywać będzie przez okres 1 roku tj. od 01.07.2015 r. do  30.06.2016 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

 

Lp. Taryfowa grupaodbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1.       Wszyscy odbiorcy usług Cena za dostarczoną wodę 3,16 zł/m³
2. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych oraz dla odbiorców w budynkach wielolokalowych 3,00 zł/odbiorcę/miesiąc
3. Stawka opłaty abonamentowej dla osób rozliczanych wg. norm zużycia wody 1,38 zł/odbiorcę/miesiąc
4. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz własny 3,00 zł/odbiorcę/miesiąc
5. Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z podlicznika lub wodomierza dodatkowego 1,05 zł/odbiorcę/miesiąc

 

Lp. Taryfowagrupaodbiorców Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług Cena za odprowadzone ścieki 7,00 zł/ m3
2. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych i w budynkach wielolokalowych 2,31 zł/odbiorcę/miesiąc
3. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych wg. norm zużycia wody 1,61 zł/odbiorcę/miesiąc
Lp. Taryfowagrupaodbiorców Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 265,60
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 265,60

* do cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

 

PREZES ZARZĄDU

 

Jacek Kasprzak

 

Uchwała po zm. zatwrrdz taryf wody sciek 2015

Komunikat

 

Komunikat

2013.12.10

W związku z trwającym okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie przypomina, iż zabezpieczenie zestawu wodomierzowego oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych przed zamarznięciem należy do Odbiorcy usług lub Zarządcy nieruchomości.

Dlatego w celu niedopuszczenia do zamarznięcia urządzeń wodociągowych konieczne jest zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz lub studni wodomierzowej materiałami izolacyjnymi, tj. wełna mineralna, otulina z pianki, styropian itp.

Przy zabezpieczeniu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej głębokości przykrycia rurociągu w gruncie.

Każdorazowa wymiana uszkodzonego wodomierza oraz usługa odmrożenia przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonywana będzie na koszt Odbiorcy lub Zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”: „odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie”.

 

INFORMACJA

2013.10.25

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianej w Barczewie odnośnie skażenia wody pitnej dementuję ją i wyjaśniam, że woda z wodociągu publicznego miasta Barczewo jest zdatna do picia i odpowiada wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym, co potwierdzają aktualne wyniki z monitoringu przeglądowego, przekazane również dla Państwowego Powiatowego Inspektora w Olsztynie.
Skażenie wody ma charakter lokalny na terenie jednej z instytucji Barczewa i dotyczy wody ciepłej w instalacji wewnętrznej.

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

 


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

19_04_2013r zasady do Taryfy dla Barczewo 2013-2014


Zasady obciążania odbiorców usług wod-kan na terenie miasta i gminy Barczewo w roku taryfowym 2013/2014

27_05_13 ogłoszenie CKIP taryfa