Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców od dnia 15.06.2018r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie informuje, że od dnia
15.06.2018r. wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa) wchodzą one w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).
Taryfy dla Miasta i Gminy Barczewo zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu
07.06.2018r. Tak więc obowiązują od dnia 15.06.2018r. Zgodnie z art. 24g. ustawy
dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Taryfy zatwierdzone
zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych
okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:
1-12 m-ca: od 15.06.2018r. do 14.06.2019r.
13-24 m-ca: od 15.06.2019r. do 14.06.2020r.
25-36 m-ca: od 15.06.2020r. do 14.06.2021r.

TARYFA 2017-2021 – Treść komunikatu PDF

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego -zatwierdzenie taryf

Link do strony Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/bi-ret-070-723-2018-it.html