Komunikat

 

Komunikat

2013.12.10

W związku z trwającym okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie przypomina, iż zabezpieczenie zestawu wodomierzowego oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych przed zamarznięciem należy do Odbiorcy usług lub Zarządcy nieruchomości.

Dlatego w celu niedopuszczenia do zamarznięcia urządzeń wodociągowych konieczne jest zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz lub studni wodomierzowej materiałami izolacyjnymi, tj. wełna mineralna, otulina z pianki, styropian itp.

Przy zabezpieczeniu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej głębokości przykrycia rurociągu w gruncie.

Każdorazowa wymiana uszkodzonego wodomierza oraz usługa odmrożenia przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonywana będzie na koszt Odbiorcy lub Zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”: „odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie”.

 

INFORMACJA

2013.10.25

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianej w Barczewie odnośnie skażenia wody pitnej dementuję ją i wyjaśniam, że woda z wodociągu publicznego miasta Barczewo jest zdatna do picia i odpowiada wymaganiom sanitarno – epidemiologicznym, co potwierdzają aktualne wyniki z monitoringu przeglądowego, przekazane również dla Państwowego Powiatowego Inspektora w Olsztynie.
Skażenie wody ma charakter lokalny na terenie jednej z instytucji Barczewa i dotyczy wody ciepłej w instalacji wewnętrznej.

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

 


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

19_04_2013r zasady do Taryfy dla Barczewo 2013-2014


Zasady obciążania odbiorców usług wod-kan na terenie miasta i gminy Barczewo w roku taryfowym 2013/2014

27_05_13 ogłoszenie CKIP taryfa