KOMUNIKAT AKCJA ZIMA 2018/2019

Komunikat w sprawie przygotowania do okresu zimowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów
o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                 w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

W szczególności zwracamy uwagę, że do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wod-kan przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:

  • pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych;
  • materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy;
  • przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone;
  • przewodów wodociągowych sieci letniej, wpustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów;
  • powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych przed powstaniem oblodzenia.

W przypadku zauważonych nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich na jeden z niżej podanych numerów:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11-010 Barczewo Obrońców Warszawy 5

Tel: 89 514-85-13

Dyżur całodobowy (7 dni w tygodniu) tel. alarmowy 606707489 lub 696020556

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców od dnia 15.06.2018r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie informuje, że od dnia
15.06.2018r. wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa) wchodzą one w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).
Taryfy dla Miasta i Gminy Barczewo zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu
07.06.2018r. Tak więc obowiązują od dnia 15.06.2018r. Zgodnie z art. 24g. ustawy
dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Taryfy zatwierdzone
zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych
okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:
1-12 m-ca: od 15.06.2018r. do 14.06.2019r.
13-24 m-ca: od 15.06.2019r. do 14.06.2020r.
25-36 m-ca: od 15.06.2020r. do 14.06.2021r.

TARYFA 2017-2021 – Treść komunikatu PDF

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego -zatwierdzenie taryf

Link do strony Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/bi-ret-070-723-2018-it.html

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie informuje,
że dnia 08 marca 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Ramsowie zaopatrującego miejscowości: Ramsowo, Ramsówko, Niedźwiedź, Dadaj, Tumiany, Kromerowo, Klimkowo, Kierzliny, Studzianek, Mokiny, Jedzbark, Odryty, Klucznik, Bartołty Wielkie, Bartołty Małe, Leszno, Rejczuchy, Skajboty, Zalesie, Kierzbuń może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń
w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń
w zmywarkach, pojenie zwierząt itp.

Woda do spożycia przez ludzi oraz celów higienicznych wymaga przegotowania.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, ŻE NASTĄPIŁO POGORSZENIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UJĘCIA RAMSOWO. W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY WPROWADZIŁA DEZYNFEKCJĘ WODY. ZAWARTOŚĆ CHLORU WOLNEGO NIE PRZEKRACZA 0,3 MG/L ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODNOŚNIE  JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA.

 

 

Prezes Zarządu

Jacek Kasprzak

Dementujemy plotki – Woda z wodociągów nie jest skażona

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie w odniesieniu do informacji odnośnie skażenia wody pitnej w Gminie Barczewo wyjaśnia, że skażenie wody nie dotyczy sieci wodociągowej zarządzanej przez ZWiK Sp. z o.o. w Barczewie.
PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

 

Bakterie coli stwierdzono w jednej studni w miejscowości Tęguty, trwa czyszczenie studni. Informacja z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo 2016 – 2017

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U.2015.139 tekst jednolity z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie ogłasza zatwierdzoną Uchwałą nr XXV/165/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016 r. taryfę zawierającą ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo. Taryfa obowiązywać będzie przez okres 1 roku tj. od 01.07.2016 r. do  30.06.2017 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

 

Lp. Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1.       Wszyscy odbiorcy usług  

 

Cena za dostarczoną wodę

 

3,16

 

 

zł/m³

2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych oraz dla odbiorców w budynkach wielolokalowych 3,00  

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób rozliczanych wg. norm zużycia wody  

1,38

 

zł/odbiorcę/miesiąc

4.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz własny  

3,00

 

zł/odbiorcę/miesiąc

5.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z podlicznika lub wodomierza dodatkowego  

1,05

 

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług  

Cena za odprowadzone ścieki

 

7,30

 

zł/ m3

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych i w budynkach wielolokalowych  

2,31

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych wg. norm zużycia wody  

1,61

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

     
Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 265,60
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 265,60

* do cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

 

PREZES ZARZĄDU

 

Jacek Kasprzak